მთავარი გვერდი ჩვენს შესახებ პროექტები განყოფილებები ინვესტიციები გალერეა კონტაქტი      
2010-09-06
 სსიპ ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი  სამეცნიერო–კვლევითი ერთეულის ალექსანდრე თვალჭრელიძის სახელობის მინერალური ნედლეულის კავკასიის ინსტიტუტის მეცნიერ თანამშრომელთა შესარჩევი საკონკურსო კომისიის (შემდგომში „კომისია“) შემაჯამებელი სხდომის   09.02. 2018 წ. ქ. თბილისი                                                                                     ოქმი 15 სხდომას ესწრებოდნენ თსუ რექტორის 2017 წლის 20 ნოემბრის  244/01-01 ბრძანებით შექმნილი კომისიის წევრები:   თენგიზ გელეიშვილი (თავმჯდომარე), შალვა გეგია (თავმჯ. მოადგილე), კარლო აქიმიძე (მდივანი),  ანზორ აბშილავა, ვახტანგ გვახარია. დღის წესრიგი:    სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო–კვლევითი ერთეულის ალექსანდრე თვალჭრელიძის სახელობის მინერალური ნედლეულის კავკასიის ინსტიტუტის (შემდგომში „ინსტიტუტი“) უფროსი მეცნიერ თანამშრომელთა შერჩევა: ა) საკონკურსო დოკუმენტაციის გახსნის პროცედურები. ბ) ვაკანტურ თანამდებობებზე კონკურსანტების შერჩევა.   მოისმინეს: კომისიის მდივნის ინფორმაცია, რომელმაც აღნიშნა, რომ კონკურსი გამოცხადებული იყო სხვადასხვა მიმართულებებით შემდეგ ვაკანტურ თანამდებობებზე:   1.    მყარი საასარგებლო წიაღისეულის სამეცნიერო–კვლევით განყოფილებაში 0,5 სა­შ­ტატო ერთეულის 1 ვაკანტურ თანამდებობაზე. 2.    ენერგეტიკული რესურსებისა და ახალი ტექნოლოგიების სამეცნიერო–კვლევით განყოფილებაში  სრული სა­შ­ტატო ერთეულის 1 ვაკანტურ თანამდებობაზე. 3.  გეოეკოლოგიისა და გამოყენებითი გეო­ქი­მი­ის სამეცნიერო–კვლევით  განყოფილებაში  0,5 სა­შ­ტატო ერთეულის 1 ვაკანტურ თანამდებობაზე. 4.  რეგიონალური გეოლოგიისა და კარტირების სამეცნიერო–კვლევით განყოფილებაში  0,5 სა­შ­ტატო ერთეულის 1 ვაკანტურ თანამდებობაზე. 5.  მინერალური ნედლეულის ეკონომიკისა და სტრატეგიული დაგეგმარების სამეცნიერო–კვლევით  განყოფილებაში  სრული სა­შ­ტატო ერთეულის 1 ვაკანტურ თანამდებობაზე. 6.  სასარგებლო წიაღისეულის გამდიდრებისა და ჩამდინარე წყლების გაწმენდის  სამეცნიერო–კვლევითი განყოფილებაში  სრული სა­შ­ტატო ერთეულის 1 ვაკანტურ თანამდებობაზე. 7.  ბიოტექნოლოგიურ სამეცნიერო კვლევით განყოფილებაში სრული სა­შ­ტატო ერთეულის 1 ვაკანტურ თანამდებობაზე. 8.  სილიკატების და სამშენებლო მასალების ტექნოლოგიის სამეცნიერო-კვლევით განყოფილებაში  სრული სა­შ­ტატო ერთეულის 1 ვაკანტურ თანამდებობაზე. 9.  საგამოცდო ცენტრ „გეოანალიტიკა“-ში  სრული სა­შ­ტატო ერთეულის 1 ვაკანტურ თანამდებობაზე.   კომისიის სხდომამ დაადგინა: 1.    არჩეულ იქნან უფროსი მეცნიერის ვაკანტურ თანამდებობებზე: 1.1.              მყარი საასარგებლო წიაღისეულის სამეცნიერო–კვლევით განყოფილებაში - 0,5 საშტატო ერთეულის 1 ვაკანტურ თანამდებობაზე - მირიან გაგნიძე 1.2.              ენერგეტიკული რესურსებისა და ახალი ტექნოლოგიების სამეცნიერო–კვლევით განყოფილებაში - სრული საშტატო ერთეულის 1 ვაკანტურ თანამდებობაზე - მაია ჭიჭინაძე 1.3.              გეოეკოლოგიისა და გამოყენებითი გეო­ქი­მი­ის სამეცნიერო–კვლევით  განყოფილებაში - 0.5 საშტატო ერთეულის 1 ვაკანტურ თანამდებობაზე - დავით ყუფარაძე 1.4.              მინერალური ნედლეულის ეკონომიკისა და სტრატეგიული დაგეგმარების სამეცნიერო–კვლევით  განყოფილებაში - სრული საშტატო ერთეულის 1 ვაკანტურ თანამდებობაზე - მანანა ოთარაშვილი. 1.5.              სასარგებლო წიაღისეულის გამდიდრებისა და ჩამდინარე წყლების გაწმენდის  სამეცნიერო–კვლევითი განყოფილებაში  - სრული საშტატო ერთეულის 1 ვაკანტურ თანამდებობაზე - კარინე ხაჩატურიანი. 1.6.              ბიოტექნოლოგიურ სამეცნიერო-კვლევით განყოფილებაში - სრული საშტატო ერთეულის 1 ვაკანტურ თანამდებობაზე - ნანული ჩხობაძე. 1.7.              სილიკატების და სამშენებლო მასალების ტექნოლოგიის სამეცნიერო-კვლევით განყოფილებაში - სრული საშტატო ერთეულის 1 ვაკანტურ თანამდებობაზე - იოსებ გეჯაძე. 1.8.              საგამოცდო ცენტრში “გეოანალიტიკა“  - სრული  საშტატო ერთეულის 1 ვაკანტურ თანამდებობაზე - ნათელა ლორია.   2.    რეგიონული გეოლოგიისა და კარტირების სამეცნიერო-კვლევითი განყოფილების უფროსი მეცნიერი თანამშრომლის თანამდებობაზე (0,5) კანდიდატი როზალია კოფმანი წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესაბამისად ვერ აკმაყოფილებს საკონკურსო თანამდებობისათვის განსაზღვრული კრიტერიუმების დამატებით მოთხოვნებს (დანართი 3, „...წესები და ... პირობები“ – „სამეცნიერო კვლევით პროექტებში მონაწილეობა“; მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტი). აღნიშნული გარემოება იძლევა იმის საფუძველს, რომ კონკურსანტი მოიხსნას კონკურსიდან. თუმცა კომისიამ მიიღო რა მხედველობაში მისი დამსახურება ინსტიტუტის საქმიანობაში, მიიღო გადაწყვეტილება ჩაატაროს მასთან გასაუბრება, რაც შესაძლებლობას მისცემდა კონკურსანტს შეევსო ხარვეზი. გასაუბრების დრო დაინიშნა 2018 წლის 9 მარტს 14-00 საათზე (ოქმი # 13, 08.02.18). კანდიდატი დანიშნულ დროს გამოცხადდა კომისიის სხდომაზე, თუმცა ვერ შეძლო ხარვეზის შევსება, რის გამოც ის მოიხსნა კონკურსიდან (ოქმი # 14, 09.02.18).       ვაკანტური დარჩა ერთი (0,5) უფროსი მეცნიერ თანამშრომლის საშტატო ერთეული.       კომისიის თავმჯდომარე                                                                          თ. გელეიშვილი   კომ. თავმჯდომარის მოადგილე                                                             შ.  გეგია                კომისიის მდივანი                                                                                     კ. აქიმიძე                                                                                       კომისიის წევრები:                                                                                     ა. აბშილავა                                                                                                                                       ვ.  გვახარია.                                                                                  
სიახლე
2018-02-09
 სსიპ ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი  სამეცნიერო–კვლევითი ერთეულის ალექსანდრე თვალჭრელიძის სახელობის მინერალური ნედლეულის კავკასიის ინსტიტუტის მეცნიერ თანამშრომელთა შესარჩევი საკონკურსო კომისიის (შემდგომში „კომისია“) შემაჯამებელი სხდომის   09.02. 2018 წ. ქ. თბილისი                                                                                     ოქმი 15 სხდომას ესწრებოდნენ თსუ რექტორის 2017 წლის 20 ნოემბრის  244/01-01 ბრძანებით შექმნილი კომისიის წევრები:   თენგიზ გელეიშვილი (თავმჯდომარე), შალვა გეგია (თავმჯ. მოადგილე), კარლო აქიმიძე (მდივანი),  ანზორ აბშილავა, ვახტანგ გვახარია. დღის წესრიგი:    სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო–კვლევითი ერთეულის ალექსანდრე თვალჭრელიძის სახელობის მინერალური ნედლეულის კავკასიის ინსტიტუტის (შემდგომში „ინსტიტუტი“) უფროსი მეცნიერ თანამშრომელთა შერჩევა.

2017-12-15
 სსიპ ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი  სამეცნიერო–კვლევითი ერთეულის ალექსანდრე თვალჭრელიძის სახელობის მინერალური ნედლეულის კავკასიის ინსტიტუტის მეცნიერ თანამშრომელთა შესარჩევი საკონკურსო კომისიის (შემდგომში „კომისია“) შემაჯამებელი სხდომის   15.12. 2017 წ. ქ. თბილისი                                                                                     ოქმი 12 სხდომას ესწრებოდნენ თსუ რექტორის 2017 წლის 20 ნოემბრის  244/01-01 ბრძანებით შექმნილი კომისიის წევრები:   თენგიზ გელეიშვილი (თავმჯდომარე), შალვა გეგია (თავმჯ. მოადგილე), კარლო აქიმიძე (მდივანი),  ანზორ აბშილავა, ვახტანგ გვახარია.   დღის წესრიგი:   სსიპ ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო–კვლევითი ერთეულის ალ. თვალჭრელიძის სახელობის მინერალური ნედლეულის კავკასიის ინსტიტუტის (შემდგომში „ინსტიტუტი“) მეცნიერ თანამშრომელთა შესარჩევი კონკურსის შედეგების შეჯამება. 
2017-12-08
 სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო ერთეულის, ალექსანდრე თვალჭრელიძის სახელობის მინერალური ნედლეულის კავკასიის ინსტიტუტის თსუ წესდების შესაბამისად შექმნილი სამეცნიერო საბჭო სხდომა   ქ.თბილისი,  08.12.2017                                                                                  ოქმი 15   სხდომას ესწრებოდნენ: დავით არევაძე, ვაჟა გელეიშვილი, ნესტან გეგია, გულნარა თოდრაძე, მურმან კვინიკაძე, შალვა მალაშხია, ნოდარ რჩეულიშვილი, ასლან სულაძე, ელენე შაფაქიძე. სხდომამ აირჩია სხდომის თავმჯდომარე  და მდივანი:   სხდომის თავმჯდომარედ ბატ. ასლან სულაძე, მდივნად ქ-ნი ნესტან გეგია. დღის წესრიგი: სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის   დამოუკიდებელი   კვლევითი  ერთეულის,         ალექსანდრე  თვალჭრელიძის სახელობის  მინერალური  ნედლეულის  კავკასიის  ინსტიტუტის დირექტორის ვაკანტურ თანამდებობაზე კანდიდატურის შერჩევა.
2017-11-24
 სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კავკასიის ალექსანდრე თვალჭრელიძის მინერალური ნედლეულის  ინსტიტუტის თსუ წესდების შესაბამისად შექმნილი  სამეცნიერო საბჭო  შემაჯამებელი სხდომა   ქ.თბილისი,  24.11.2017                                                                                        ოქმი № 13   სხდომას ესწრებოდნენ: სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების საფუძველზე არსებული კავკასიის ალექსანდრე თალჭრლეიძის მინერალური ნედლეულის ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს წევრები - დავით არევაძე, ვაჟა გელეიშვილი, ნესტან გეგია, ალექსანდრე თვალჭრელიძე, გულნარა თოდრაძე, მურმან კვინიკაძე, შალვა მალაშხია, ნოდარ რჩეულიშვილი, ასლან სულაძე, ელენე შაფაქიძე. სხდომის თავმჯდიმარედ არჩეული იქნა - ასლან სულაძე, მდივნად - გულნარა თოდრაძე.  დღის წესრიგი: სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის ალექსანდრე თვალჭრელიძის სახელობის მინერალური ნედლეულის კავკასიის ინსტიტუტის სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელთა არჩევის შედეგების შეჯამება.
2017-07-01
saqarTvelos agromineraluri nedleulis bazaze  soflis meurneobisaTvis saWiro organo-mineraluri,  prolongirebuli sasuqebis da mcenareTa zrdis humaturi stimulatorebis miRebis teqnologiebis SemuSaveba tradiciuli da bioteqnologiuri meTodebis gamoyeneba" proeqtis xelmZRvaneli S. malaSxia proeqtis Semsruleblebi: n. lomiZe, m. kandelaki, l. qarTveliSvili, n. CubiniZe, j. kakulia,  d. Carkviani, n. CxobaZe, l.CoCia
2017-05-01
rusTavelis  სამეცნიერო fondi    FR/43/9-220/14        " saqarTvelo traqitebis bunebrivi da teqnogenuri narCenebidan soflis meurneobisaTvis deficituri kaliumis naerTebis da kaliumiani biosasuqebis miRebis unarCeno teqnologiis SemuSaveba (9-220) narCenebis marTva.     xelmZRvaneli l. qarTveliSvili proeqtis Semsruleblebi: S. malaSxia MAn. lomiZe j. kakulia m. kandelaki, n. CubiniZe, d.Carkviani, s.jalaRania, n. CxobaZe, l.CoCia.
2016-06-21
  რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო საგრანტო ფონდი  
ფუნდამენტურის  კვლევების პროექტი 
 FR/116/9-152/12
  "ნედლეულის როლი გლობალიზებულ მსოფლიოში: სამეცნიერო კვლევა, ანალიზი და საქართველოს სტრატეგიული ინტერესები" 
გამოიცა მონოგრაფია
  "ნედლეულის ეკონომიკა (ნედლეულის როლი გლობალიზებულ სამყაროში)"   ავტორები ა. თვალჭრელიძე,  მ. ოთარაშვილი რედაქტორები: ა. თვალჭრელიძე და პ. კერვალიშვილი  2013 -2016წწ.

2016-04-25
 რუსთაველის საგრანტო  ფონდი
პროექტი 31/60 
"აღმოსავლეთ საქართველოს ღრმად დაძირული მეზოკაინოზოური ნალექების ნავთობგაზიანობის პერსპექტივების შეფასება"
 ხელმძღვანელი ნ. ასლანიკაშვილი (1912-2013), ა სულაძე (2014 - 2016) წლამდე
შემსრულებლები: ლ. ახალბედაშვილი, მ.თოფჩიშვილი, ვ.იორაშვილი.

2016-04-04
 
   შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის
 
 გამოყენებითი კვლევების საგრანტო პროექტი
№ AR/103/9 – 150/13
 
 "ქვემო ქართლის რიოლითური და დაციტური შედგენილობის პიროკლასტური ქანების (იგნიმბრიტების, პემზის და ფერფლის ტუფების, ვულკანური ფერფლის) გეოლოგიურ-ტექნოლოგიური შესწავლა-შეფასება მათი ცემენტის, ფერადი მინის და კერამიკის წარმოებაში გამოყენების მიზნით."
(04.04.2014 - 04.04.2016)
პროექტის ანგარიშის დაცვა ჩატარდა 01.04.2016 წელს
 
 
2013-11-27
 
სილიკატების და სამშენებლო მასალების სამეცნიერო-კვლევით განყოფილებაში ტარდება ცემენტების ტესტირება ევროსტანდარტების მოთხოვნების შესაბამისად.
 დაინტერესებული პირები დაგვიკავშირდნენ ტელეფონი: 599 51 90 20 ან 247 84 80      
2012-12-24
შოთა რუსთაველის  სახელობის  სამეცნიერო ფონდის მიერ  დაფინანსებული გრანტის  ფარგლებში გამოიცა მონოგრაფიული ნაშრომი
"საქართველოს ბუნებრივი მოსაპირკეთებელი ქვები"
 
2012-11-02
 1-2 ნოემბერი ქ.თბილისი. აკადემიკოს ლეონიდე მელიქაძის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილ საერთაშორისო კონფერენციში ნავთობქიმიაში. ინსტიტუტის თანამშრომლებმა კ.ხაჩატურიანმა და მ.ბროკიშვილმა მიიღეს მონაწილეობა. გაკეთდა მოხსენებები.
2010-09-06
  კავკასიის მინერალური ნედლეულის ინსტიტუტმა ქ. ჰიუსტონიდან (აშშ ) მიიღო შეტყობინება იმის თაობაზე, რომ იგი მსოფლიო ბიზნეს კონფედერაციის მიერ დაჯილდოვდა მსოფლიოში ყველაზე მნიშვნელოვანი ბიზნეს ჯილდოთი, ბიზნესის წარმოების სრულყოფილების ჯილდოთი    "BIZZ 2010"   და არჩეულ იქნა  ამ კონფედერაციის მუდმივ ელიტარულ წევრად.  
2010-07-09
 
ნსტიტუტის ორმა პროექტმა  გაიმარჯვა 2010 წ. სსეფ საგრანტო კონკურსში.
 
 
2009-12-29
2009-12-25
გამოვიდა შრომათა კრებული, რომელიც ეძღვნება ინსტიტუტის დაარსების მე - 80 წლისთავისა და გამოჩენილი მეცნიერების ალექსანდრე, გიორგი და ტატიანა თვალჭრელიძეების ნათელ ხსოვნას.
 
     

2009-02-04
ინსტიტუტის ოთხმა პროექტმა  გაიმარჯვა 2009 წ. სსეფ საგრანტო კონკურსში.